PaO2 / FiO2 Ratio

FiO2
%
PaO2
mmHg
PaO2/FiO2 ratio
mmHg
Formula

PIF = PaO2 / FiO2